HC One

simple promise

Gofal dementia

Mae gofal dementia yn newid. Yn HC One rydym eisiau arwain y newid hwn. Mae cyfleusterau gofal dementia arbenigol wedi eu teilwra’n benodol i sicrhau cyfforddusrwydd a chynefindra i’r rhai sy’n byw gyda cholli eu cof.

Darperir cyfleoedd parhaus i’n staff i ddysgu a datblygu i sicrhau fod y gofal y maent yn ei ddarparu, nid yn unig mor garedig ag sydd bosibl, ond hefyd ei fod yn seiliedig ar wybodaeth broffesiynol gadarn.

Credwn hefyd fod pob un o’n Preswylwyr yn berson unigryw, arbennig a haeddiannol ac mae’r ethos hwn wrth graidd pob un o’n cartrefi.

Mae’r gofal yn cael ei deilwra ar gyfer yr unigolion a’i seilio ar hanes bywyd pob person, gyda chyfranogiad a chefnogaeth gan deuluoedd. Rydym yn sicrhau bod cryfderau a gallu Preswylydd yn ffurfio sail y gofal, yn hytrach na chanolbwyntio’n llwyr ar ei wendidau neu ar ei anableddau.

Mae ‘A journey into loneliness' yn ddisgrifiad calonogol a ysgrifennwyd gan Syd Mayne, sef gŵr Kate Mayne a fu’n byw yn un o gartrefi HC-One. Mae Syd yn adrodd sut y bu iddo gyfarfod â Kate, a fu’n wraig iddo am 56 mlynedd, hanes eu bywyd gyda’i gilydd fel teulu, a sut y dysgodd ef a Kate fyw gyda Dementia.

Gweld y cartrefi gofal sy’n cynnig y gwasanaeth hwn